sobota, 5 stycznia 2013

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, jedną z podstaw unieważnienia postępowania jest sytuacja, w której jest ono obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis ten przewiduje więc dwa warunki:
  1. Postępowanie dotknięte jest wadą niemożliwą do usunięcia, którą to wadę należy odróżnić od wady samej umowy.
  2. Wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
Wobec powyższego błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli są usuwalne i nie skutkują tym samym niemożnością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie prowadzą do unieważnienia postępowania. Z kolei umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 146 ust. 1 Pzp, tj. jeżeli zamawiający:
  • z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
  • nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
  • zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
  • uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;
  • udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;
  • z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę;
  • oraz jeżeli strona umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Ograniczenie jednak wad tylko do katalogu zawartego w art. 146 Pzp jest błędem, gdyż jak wskazuje się w literaturze, wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważnienia postępowania. Także Krajowa Izba Odwoławcza nie ogranicza się jedynie do sytuacji przewidzianych w art. 146 Pzp i jako przyczynę unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp wskazała m.in. zaginięcie drugiej z kolei oferty (wyrok KIO z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1437/10)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz